Zasób mieszkaniowy PTBS Pleszew Sp. z o.o.

Spółka jest właścicielem dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Batorego 2ab i ul. Batorego 2c w których usytuowane są łącznie 32 mieszkania. Umowy najmu lokali zawierane są wg. poniższych zasad:

1. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce są rozpatrywane przez 3 osobową komisję, składającą się z:

a) przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,

b) przedstawiciela Spółki,

c) przedstawiciela organu opieki społecznej.

2. Członkami komisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. Mieszkanie może otrzymać rodzina, spełniająca wymogi określone w art. 30 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

a) mieszkania przeznaczone są dla rodzin według zasad określających normatywną powierzchnię użytkową lokalu zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

b) ustala się priorytety kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań określonych w pkt.1 wg n/w kolejności:
osoby wskazane do zamieszkania przez partycypującego w koszcie budowy mieszkania w wysokości minimum 25%, na podstawie art. 29 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, najemcy zajmujący samodzielne lokale w zasobach komunalnych, którzy pozostawią wolne mieszkanie,
rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych.

c) wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w Pleszewskim TBS w terminie określonym przez Zarząd Spółki. Informacja ta podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej,

d) wnioski o wynajęcie mieszkania rozpatruje komisja powołana wspólną uchwałą Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew i Zarządu Spółki,

e) lista rodzin zakwalifikowanych do zamieszkania ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew i Pleszewskim TBS,

f) rodziny, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania, a nie zostały uwzględnione na liście, o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać umotywowane odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy na adres Pleszewskiego TBS,

g) odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz Zarząd Spółki. Od tego rozstrzygnięcia nie służy odwołanie,

h) Pleszewskie TBS odmówi zawarcia umowy najmu lokalu jeżeli w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego najemcy przekracza dochód określony w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

4. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu, w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

5. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od opróżnienia lokalu.

6. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content