Rodo oraz cookies

Polityka cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://ptbs.pleszew.pl (Serwis).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://ptbs.pleszew.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://ptbs.pleszew.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

Klauzula informacyjna
Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malinie 6/25, 63 300 Pleszew; tel. 62 742 83 65.

2. W Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 742 83 65 lub pod adresem e- mail: ptbspleszew@post.pl.

3. Do zakresu działania Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. należy wykonywanie określonych ustawami:

 • zadań związanych z budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu oraz budowanie budynków wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
 • zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz budynkami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew;
 • zadań związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi
 • zadań związanych z ochroną praw lokatorów oraz zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 • zadań związanych z tworzeniem warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U.2018 r. poz. 1020) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U.2016 r. poz. 1610) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
 • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U.2018 r. poz. 716) o własności lokali.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Pleszewskie TBS Sp. z o.o.;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Pleszewskie TBS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Pleszewskie TBS Sp. z o.o. posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Pleszewskim TBS Sp. z o.o. nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego dla nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I 1 i 1A w Pleszewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą w Pleszewie, zwana dalej „PTBS”. Kontakt listowny, osobisty: ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew, tel. (62) 742 83 65, e-mail: ptbspleszew@post.pl.

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji swoich praw może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: listownie na ww. adres korespondencyjny lub poprzez e-mail iod@ptbs.pleszew.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku osób i numerów rejestracyjnych pojazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nieruchomości przy ul. Mieszka I 1 i 1A w Pleszewie i ochrony mienia mieszkańców ww. nieruchomości oraz ochrony mienia PTBS. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nieruchomości i ochrony mienia w obszarze objętym monitoringiem.

4. System monitoringu wizyjnego obejmuje następujący obszar:

a) kamera nr 1: skierowana na Plac Zabaw;

b) kamera nr 2: skierowana na wejście do budynku Mieszka I 1A;

c) kamera nr 3: skierowana na wejście do budynku Mieszka I 1- od strony dziedzińca;

d) kamera nr 4: skierowana na boks do segregacji odpadów;

e) kamera nr 5: skierowana na parking zewnętrzny – od strony Poniatowskiego, część wschodnia;

f) kamera nr 6: skierowana na parking zewnętrzny – od strony Poniatowskiego, część zachodnia;

g) kamera nr 7: skierowana na wjazd na parking podziemny od strony Mieszka I;

h) kamera nr 8: skierowana na schody do parkingu podziemnego;

i) kamera nr 9: skierowana na parking nadziemny, zadaszona część;

j) kamera nr 10: skierowana na parking nadziemny, niezadaszona część;

k) kamera nr 11: skierowana na parking podziemny – kamera środkowa;

l) kamera nr 12: skierowana na parking podziemny – kamera skierowana w kierunku schodów;

m) kamera nr 13: skierowana na parking podziemny i na wjazd na parking, przy wjeździe.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą: podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego; podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, m.in. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych z nagrań systemu monitoringu wizyjnego w tym: osoby upoważnione przez administratora; osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele; organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podst. przepisów prawa; odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

6. Okres przechowywania danych

Nagrania z monitoringu wizyjnego będą:

 1. przechowywane przez okres 7 dni od dnia nagrania;
 2. zniszczone po upływie tego okresu lub przechowywane nadal na podstawie wniosków uprawnionych organów publicznych do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w których te nagrania będą wykorzystywane.

7. Prawa osób objętych monitoringiem:

Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu; prawo do informacji o objęciu osoby monitoringiem wizyjnym; w  uzasadnionych przypadkach prawo dostępu do swoich nagrań oraz otrzymania ich kopii; prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content