Zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Pleszew

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. zarządza zasobem mieszkaniowym gminy od 1999 roku. Budynki komunalne usytuowane są na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Zasób komunalny obecnie obejmuje 408 lokali usytuowanych w 75 budynkach.

Zasady najmu lokali

Zgodnie z uchwałą nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy obowiązują następujące zasady przyjmowania, rozpatrywania i przydziału mieszkań komunalnych:

1. Wnioski o przydział mieszkań komunalnych należy składać do zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. ul.Malinie 6/25 w Pleszewie do 31 października roku poprzedzającego rok na który tworzy się wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

2. Wnioski należy składać na obowiązujących drukach. (link). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki. Wysokość dochodu, uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, jest dochodem w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Średni dochód miesięczny ustala się przyjmując za podstawę średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę: złożenia wniosku o przydział mieszkania oraz przydziału lokalu. Wysokość kryterium dochodowego określa § 6 ust. 1 i 2 w/w uchwały.

3. Do 10 listopada danego roku złożone wnioski przekazywane są Komisji Mieszkaniowej do weryfikacji.

4. Prace Komisji Mieszkaniowej trwają od listopada do grudnia.

5. Do końca roku kalendarzowego Komisja Mieszkaniowa przekazuje do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych i mieszkalnych.

6. Projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych i mieszkalnych po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na okres 14 dni.

7. Odwołania i uwagi wnioskodawców do ogłoszonych projektów rocznych wykazów składane mogą być do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

8. Po rozpatrzeniu odwołań i uwag wnioskodawców do ogłoszonych projektów rocznych wykazów Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ustala roczne wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali.

9. Realizacja w/w wykazów jest ściśle powiązana z ilością i wielkością wolnych lokali i przebiega zgodnie z kolejnością wskazaną na wykazie, biorąc po uwagę wielkość wolnego lokalu i liczebność rodziny.

10. Jeżeli osoba umieszczona na wykazie nadal spełnia warunki (określone w § 6 i § 8 uchwały) uprawniające do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przydziela lokal.

11. Dwukrotna rezygnacja wnioskodawcy z przydzielonego lokalu powoduje skreślenie z wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu, ponadto pozbawia wnioskodawcę prawa ubiegania się przez następne trzy lata o przydział lokalu komunalnego, innego niż socjalny.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content