Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie (zwane dalej PTBS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PTBS.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W PTBS ptbs.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony pod adresem internetowym:  https://achecker.ca/checker/index.php, z którego wynika, że:

strona internetowa ptbs.pleszew.pl spełnia wymagania w 100%.

Klikając w ten link otworzysz raport z audytu w wersji PDF

Klikając w ten link otworzysz zrzut ekranu z wynikiem przeprowadzonego testu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
-ustawienie wysokiego kontrastu

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Konieczny, mkonieczny@pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 74 28 337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. PTBS w Pleszewie mieści się w następującej lokalizacji:

 

63-300 Pleszew, l. Malinie 6/25. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku tym znajdują się wszystkie biura dedykowane obsłudze klienta oraz siedziba Prezesa oraz Rady Nadzorczej. Wejście główne oraz wejścia do biur zlokalizowane są na poziomie gruntu i nie posiadają barier architektonicznych.W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby przywołane do obsługi mogą być osoby znające język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content