Zasób mieszkaniowy PTBS

Spółka jest właścicielem dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pleszewie przy ul. Batorego 2ab i ul. Batorego 2c w których usytuowane są łącznie 32 mieszkania. Umowy najmu lokali zawierane są wg. poniższych zasad:

 1. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce są rozpatrywane przez 3 osobową komisję, składającą się z:
  1. ) przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
  2. ) przedstawiciela Spółki,
  3. ) przedstawiciela organu opieki społecznej.
 2. Członkami komisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Mieszkanie może otrzymać rodzina, spełniająca wymogi określone w art. 30 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  1. ) mieszkania przeznaczone są dla rodzin według zasad określających normatywną powierzchnię użytkową lokalu zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  2. ) ustala się priorytety kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań określonych w pkt.1 wg n/w kolejności:
   1. osoby wskazane do zamieszkania przez partycypującego w koszcie budowy mieszkania w wysokości minimum 25%, na podstawie art. 29 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
   2. najemcy zajmujący samodzielne lokale w zasobach komunalnych, którzy pozostawią wolne mieszkanie,
   3. rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych.
  3. ) wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w Pleszewskim TBS w terminie określonym przez Zarząd Spółki. Informacja ta podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej,
  4. ) wnioski o wynajęcie mieszkania rozpatruje komisja powołana wspólną uchwałą Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew i Zarządu Spółki,
  5. ) lista rodzin zakwalifikowanych do zamieszkania ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew i Pleszewskim TBS,
  6. ) rodziny, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania, a nie zostały uwzględnione na liście, o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać umotywowane odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy na adres Pleszewskiego TBS,
  7. ) odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz Zarząd Spółki. Od tego rozstrzygnięcia nie służy odwołanie,
  8. ) Pleszewskie TBS odmówi zawarcia umowy najmu lokalu jeżeli w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego najemcy przekracza dochód określony w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 4. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu, w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
 5. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od opróżnienia lokalu.
 6. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.