Archiwum kategorii: Praca

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S INWESTYCJI

Pleszewskie TBS Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe w specjalności budownictwo ogólne, instalacji sanitarnej, inżynierii ochrony środowiska.

 2. Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku związanym z kierowaniem robotami budowlanymi, np. w charakterze majstra robót budowlanych, kierownika budowy lub robót, inżyniera budowy itp.

 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, w tym m.in.: Word, Excel, Outlook oraz Auto-cad.

 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem w celu przemieszczania się pomiędzy prowadzonymi i nadzorowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

 5. Umiejętność kosztorysowania i obsługi programów kosztorysowych, np. Norma lub inne.

 6. Obywatelstwo polskie.

 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 9. Stan zdrowia pozwalający na zajmowanie ww. stanowiska.

 10. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

 2. Znajomość przepisów prawa, w tym. m.in. Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

 3. Znajomość procedur administracyjnych oraz formalno – prawnych związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych.

 4. Umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy, komunikatywność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, terminowość.

 5. Umiejętność stosowania przepisów prawa.

 6. Gotowość podnoszenia kwalifikacji.

 7. Bardzo dobra motywacja do pracy.

Główne obowiązki:

 1. Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę.

 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

 3. Sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej po dostarczeniu przez projektantów, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę.

 4. Przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb postępowań o zamówienia publiczne.

 5. Sporządzanie kosztorysów planowanych zadań inwestycyjnych i sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych robót i zadań inwestycyjnych.

 6. Opracowanie i przestrzeganie harmonogramu rzeczowego i finansowego nadzorowanych zadań inwestycyjnych.

 7. Opracowywanie materiałów do projektu planu zadań inwestycyjnych, bieżąca kontrola ich wykonywania oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania.

 8. Odpowiedzialność za dokonywanie wydatków i sprawdzanie ich celowości.

 9. Koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planów inwestycyjnych dla spółki.

 10. Inicjowanie i współdziałanie przy opracowywaniu propozycji wniosków pomocowych i kredytowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w spółce.

 11. Komunikacja z innymi działami spółki instytucjami współpracującymi.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 2. Miejsce pracy: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25

 3. Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie według potrzeb.

 4. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy, po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia czy umiejętności.

 4. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w: Sekretariacie Pleszewskiego TBS Sp. o. o. w Pleszewie ul. Malinie 6/25 lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty d/ Inwestycji” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017r. Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 ze zmianami)”,

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowe www.ptbs.pleszew.pl oraz na tablicy informacyjnej Pleszewskiego TBS Sp. z o. o. w Pleszewie ul. Malinie 6/25.

Z upoważnienia
Prezesa Zarządu P TBS Sp. z o. o.

Alina Gomułka

Pleszew, dnia 08.05.2017r.