Archiwum kategorii: Info

19-12-2016: Przetarg na wynajem lokalu – Kilińskiego 1

PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w PLESZEWIE
O G Ł A S Z A
PISEMNY NIEOGRANICZONY
PRZETARG OFERTOWY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W PLESZEWIE
ul. Kilińskiego 1
o powierzchni 126,80 m2

wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną

W przetargu obowiązuje cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni lokalu 11,00 zł (plus VAT 23%)

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wyznaczony do przetargu lokal jest lokalem użytkowym i przyszły najemca jest zobowiązany używać go w takim charakterze.
 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ul. Kilińskiego 1” należy przesłać na adres P TBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r godz. 1400 (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w sekretariacie PTBS ul.Fabryczna 5 w terminie do dnia 04.01.2017r do godz. 1400.
 3. Komisyjne otwarcie kopert i ustalenie ich ważności oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 05.01.2017r o godz. 1100.
 4. Oferta winna zawierać oferowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w rozliczeniu miesięcznym oraz określenie rodzaju działalności , która będzie prowadzona w lokalu.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.400,00-zł. na rachunek bankowy PTBS-u Nr 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 do dnia 04.01.2017r.
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – do zawarcia umowy, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy w powyższym terminie i na przyjętych warunkach – wpłacone wadium przypada na rzecz wynajmującego.
 7. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie rozliczone w należnym czynszu dzierżawnym za najbliższy okres obowiązywania umowy.
 8. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.
 9. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje szczegółowe można otrzymać w siedzibie PTBS, ul. Malinie 6/25, tel. 0627428-365.

Pleszew, dn. 19.12.2016r.

19-12-2016: Przetarg na wynajem lokalu -Rynek 10a

PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w PLESZEWIE
OGŁASZA
PISEMNY NIEOGRANICZONY
PRZETARG OFERTOWY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W PLESZEWIE
ul. RYNEK 10a
o powierzchni 36,40 m2

wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną

W przetargu obowiązuje cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni lokalu 16,00 zł (plus VAT 23%)

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Wyznaczony do przetargu lokal jest lokalem użytkowym i przyszły najemca jest zobowiązany używać go w takim charakterze.

 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ul. Rynek 10a” należy przesłać na adres P TBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r godz. 1400 (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w sekretariacie PTBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r do godz. 1400..

 3. Komisyjne otwarcie kopert i ustalenie ich ważności oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 05.01.2017r o godz. 1100..

 4. Oferta winna zawierać oferowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w rozliczeniu miesięcznym oraz określenie rodzaju działalności , która będzie prowadzona w lokalu..

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00-zł. na rachunek bankowy PTBS-u Nr 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 do dnia 04.01.2017r..

 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – do zawarcia umowy, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy w powyższym terminie i na przyjętych warunkach – wpłacone wadium przypada na rzecz wynajmującego..

 7. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie rozliczone w należnym czynszu dzierżawnym za najbliższy okres obowiązywania umowy..

 8. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty..

 9. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Informacje szczegółowe można otrzymać w siedzibie PTBS, ul Malinie 6/25,tel 62 7428-365.

Pleszew, dn 19-12-2016r

Informacja z dnia 20-10-2016 – odpowiedzi na pytania do przetargu

Informacja z dnia 20-10-2017 zawiera dodatkowe odpowiedzi na pytania do ogłoszenie nr 319365 – 2016 z dnia 2016-10-07 o przetargu na  budowę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką budynków byłego dworca przy Pl. Powstańców Wlkp. 2 w Pleszewie.

Odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany załącznik 1a dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja z dnia 11-10-2016

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds księgowości.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości w Pleszewskim TBS Sp. z o. o. wybrana została Pani Karolina Miżdal zamieszkała w Choczu.

Uzasadnienie:

W toku procedury naboru kandydatów stwierdzono, że wiedza i doświadczenie w/w kandydata są wystarczające dla prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku.

Prezes Zarządu
Alicja Błaszczyk