RODO

Klauzula informacyjna
Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malinie 6/25, 63 300 Pleszew; tel. 62 742 83 65.

2. W Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 742 83 65 lub pod adresem e- mail: ptbspleszew@post.pl.

3. Do zakresu działania Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. należy wykonywanie określonych ustawami:

• zadań związanych z budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu oraz budowanie budynków wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

• zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz budynkami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew;

• zadań związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi

• zadań związanych z ochroną praw lokatorów oraz zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

• zadań związanych z tworzeniem warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

• Ustawy z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U.2018 r. poz. 1020) o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U.2016 r. poz. 1610) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;

• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U.2018 r. poz. 716) o własności lokali.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Pleszewskie TBS Sp. z o.o.;

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Pleszewskie TBS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Pleszewskie TBS Sp. z o.o. posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Pleszewskim TBS Sp. z o.o. nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.